Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Aktuelle saker

  

I forbindelse med den varme pinsen har flere etterspurt når badebryggene blir satt ut. Utedrift går nå over alt utstyr og klargjør badebryggene. Arbeidet med å sette ut bryggene vil starte i uke 24 og pågå frem mot sankthans.

    

Færder barneverntjeneste er en av tre kommuner i landet som prøver ut en ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. For Færder barneverntjeneste betyr det at vi rekrutterer, lærer opp og veileder alle fosterhjem selv. Fosterhjemtjenesten i Færder har et særskilt ansvar i å ivareta nye 
fosterhjem. 

  

Hovedutvalg for kommunalteknikk, hovedutvalg for helse og hovedutvalg for oppvekst har møter denne uken.

 

Færder kommune skal utarbeide detaljregulering for Teie torv samt for del av Ørsnesalleen, del av Smidsrødveien og del av Teglverksveien (plan id 2020001). Tilstøtende private eiendommer detaljreguleres hver for seg ettersom de ønskes utviklet. For å få et best mulig planforslag hvor det legges til rette for et attraktivt og levende Teie torv, har vi laget en spørreundersøkelse som vi ønsker at du svarer på.

 

Visste du at du kan bygge en rekke mindre tiltak uten å søke kommunen? Byggesaksforskriften § 4-1 og plan- og bygningsloven § 20-5 lister opp flere tiltak du ikke behøver søke kommunen om.

Men husk at i strandsonen (100-metersbeltet) kan også tiltak som er unntatt søknadsplikt likevel være avhengig av dispensasjon. Det samme gjelder LNF-områder og der kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan har særskilte bestemmelser.


Granskingsrapporten etter at det ble varslet mot Færders kommunedirektør Toril Eeg er nå avsluttet og ordfører har fått overlevert rapporten.

 

Frivillige lag og foreninger kan nå søke om momskompensasjon for merverdiavgift på innkjøpte varer og tjenester i 2019. Regnskapet for 2019 legges til grunn for kompensasjonen.

 

Saken legges frem for formannskap 10. juni og kommunestyre 17. juni 2020, jf anmodning fra Overordnet styringsgruppe i møte 26. februar 2020.  

  

Færder kommune har fått en ny elektronisk kontaktoversikt for lag og foreninger i kommunen. Nå oppfordres alle lag og foreninger om å logge seg på og oppdatere sin kontaktinformasjon.

 

Ferieaktiviteter er viktige for barn og unges fysiske og psykiske helse. I denne fasen av utbruddet er det mulig å gjennomføre visse arrangementer av lengre varighet for barn og unge under trygge og tydelige rammer.