Søknad om permisjon fra opplæring i Færder kommune

Før du søker permisjon fra undervisningen må du lese retningslinjene for permisjon.

Retningslinjer for permisjon fra opplæringen i Færder kommune

1. Søknad om permisjon skal være kommunen i hende minimum tre uker før planlagt fravær, med mindre søknaden gjelder uforutsette hendelser som dødsfall, alvorlig sykdom/skader el. For søknad om permisjon fra opplæringen benyttes fortrinnsvis elektronisk skjema på kommunens nettsider.

2. Det er kun elevens foresatte som kan søke om permisjon fra opplæringen.

3. Elevene har skolerett, men også skoleplikt (opplæringsloven § 2-1). Når foresatte søker om permisjon for eleven, påtar de seg ansvaret for opplæringsplikten i dette tidsrommet. De må selv ta ansvaret for at elevene holder seg à jour med det klassen gjør.

4. Søknad om permisjon behandles av adm. og merkantil stab, skole (AMS). Kontaktlærer behandler permisjonssøknader for deler av en dag. Eventuell klage sendes rektor ved skolen.

5. Ved fravær ut over to uker, skrives eleven ut av skolen.

6. Det foreligger ingen rett for eleven til å få erstattet den undervisningen eleven mister under permisjonen (avkortning av opplæringen). Dette gjelder også spesialundervisning forholdsvis, selv om den er gitt som årstimer. Foresatte har ansvar for opplæringen i den perioden elevene har permisjon.

7. Det innvilges normalt ikke permisjon til ferie/dannelsesreiser.

8. Det kan innvilges permisjon ved spesielle anledninger som for eksempel begravelser, bryllup, konfirmasjoner. I tillegg til selve anledningen, kan det gis permisjon til nødvendig reisetid.

9. Elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke kan innvilges permisjon i inntil to dager i forbindelse med religiøse høytidsdager. Det kan ved spesielle anledninger gis permisjon til nødvendig reisetid.

10. Det skal normalt ikke innvilges permisjon i perioder som nevnt under:

  • Ved oppstart av skoleåret generelt, spesielt ved oppstart på 1. og 8. trinn
  • Kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Eksamener, skriftlig og muntlig (gjelder også forberedelsesdager)

11.Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.

12. Det gis mulighet til å søke om inntil to dager permisjon i forbindelse med reiser i tilknytning til skolens ferier.

13. Innvilgelse av søknad om permisjon forutsetter at kommunen finner det forsvarlig at eleven er borte fra skolen i et kortere tidsrom.Relevante momenter ved forsvarlighetsvurderingen er blant annet:

  • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
  • Elevens permisjons/fraværshistorikk

14. Ved spesielt tungtveiende begrunnelse kan det - i tråd med opplæringsloven § 2-11 - innvilges permisjon i inntil to uker.

Søknader behandles individuelt og det fattes enkeltvedtak med klageadgang.

 

Søknadskjema permisjon fra undervisning

Fant du det du lette etter?