Fartsgrenser i sjø

Klikk for stort bilde   

Lokal forskrift om fartsgrenser i sjø ble vedtatt av kommunestyret 29. mai 2019. Les saken her.

Fartøyer skal avpasse farten etter forholdene slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade på personer, andre fartøyer eller omgivelser, på grunn av bølger fra fartøyet eller på annen måte.

Endring i fartsforskrift

Den 26. juni 2020 ble det gjort en endring i fartsforskriften. Endringen lyder slik: 

Politiet kan ilegge overtredelsesgebyr etter havne- og farvannsloven § 50 til den som forsettlig eller uaktsomt overtrer fartsbegrensningene i forskriften og lokale forskrifter fastsatt i medhold av havne- og farvannsloven § 8 første ledd.

Link til forskrift om fartsbegrensninger i sjø i Lovdata.

Brosjyre

Kart

Klikk for stort bilde