Redusert foreldrebetaling SFO

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense.

Færder kommune har vedtatt en ordning for redusert foreldrebetaling i SFO. Familier med samlet brutto årsinntekt som er lavere enn 600.050 kroner skal betale maks 6 % av inntekten (Inntektsgrense fra 01.01.2020) for en plass i SFO.  

Ordningen gjelder for barn i 100 % plass (5/dager uke) i kommunal SFO. Dersom barnet endrer plasstype i løpet av tidsrommet vedtaket er innvilget, vil reduksjonen bortfalle.  

Ordningen er søknadsbasert og det må søkes på nytt for hvert skoleår, foreldre/foresatte som har inntekt under inntektsgrensen sender inn søknad om redusert foreldrebetaling på eget skjema. 

Søk her.

Satser og betalingsinformasjon

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1. juni, for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra og med august. Søknader behandles deretter fortløpende, og vedtak blir gjeldende fra måneden etter at søknaden er kommet inn. 

Slik søker du om redusert foreldrebetaling for SFO 

Det søkes om redusert foreldrebetaling på eget skjema. Dersom du har barn i barnehage og SFO søkes det for alle barna i samme skjema. 

  • Skjema skal inneholde inntektsopplysninger om hver forelder /foresatt/samboer/partner i husholdningen 
  • Siste års skattemelding skal vedlegges søknaden. 
  • Søknader mottatt i løpet av skoleåret gjelder fra måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt og har ikke tilbakevirkende kraft. 

Dokumentasjon av inntekt 

  • Skattemeldingen skal legges ved søknaden som dokumentasjon 
  • Det skal leveres kopi av siste skattemelding for alle i husholdningen, foreldre som bor sammen/foresatte/samboere/partnerskap. 
  • Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 mnd, eller har felles barn. 
  • Dersom inntekten er endret fra siste skattemelding skal det legges ved dokumentasjon på denne endringen i tillegg til skattemeldingen. 

Dersom du ikke har en skattemelding eller inntekten er endret fra skattemeldingen

Dersom man ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet må man sende inn annen dokumentasjon på inntekt.

Dersom man har vesentlig endret inntekt fra siste skattemelding må man sende inn annen dokumentasjon på inntekt i tillegg til skattemeldingen.

Dokumentasjon på inntekt skal ikke være eldre enn 1 mnd. Følgende dokumentasjon kan sendes inn:

 

Kontaktinfo

Skoleadministrasjon Færderskolene
E-post
Telefon 409 11 500

Barne- og ungdomsskolene i Færder kommune har felles administrasjon og sentralbord.