FAU - Foreldrenes Arbeidsutvalg

Foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU -  er foreldrestemmen overfor skolen. FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Foreldrerådet er alle foreldrene ved Teie Skole og Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) skal representere alle foreldre ved skolen og arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

På Teie Skole har vi praktisert at hver klasse velger en representant til FAU for 2 år av gangen, og klassekontakten er stedfortreder til FAU møtene dersom FAU representanten selv ikke kan stille.

Representantene møtes ca. en gang pr. måned og på møtene orienterer skolens ledelse om aktuelle saker og den kontinuerlige innsatsen som gjøres for at barna skal være trygge, trives og utvikles.

FAU skal ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

 

FAU på Teie Skole er organisert i arbeidsgrupper (komiteer), prosjekt og styre. Hver arbeidsgruppe har ansvaret for et fast tema som den kan jobbe målbevisst med over en periode. Sentralt i FAU sitt arbeid er årshjulet, se link nederst i artikkelen. 

Hver gruppe består av to eller flere faste medlemmer fra FAU, men stiller seg positivt til andre foreldres medvirkning. FAU styret har ansvaret for det administrative arbeidet.

 

Saker som foresatte ønsker å ta opp i FAU, kan formidles via klassens FAU, eller meldes inn til FAU-leder.

Les mer om hvordan FAU fungerer på www.FUG.no  (Foreldreutvalget for grunnopplæringen).