I dag er det siste dag i SFO før vi holder stengt i tre uker. Det er også siste dag før skolens ledelse går i ferie.

 • SFO starter opp igjen mandag 27. juli.
 • Skolen starter opp igjen mandag 17. august.

I uke 33 vil vi legge ut nærmere informasjon om første skoledag. Vi vil også informere om skolens tiltak ihht gjeldende Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn under covid-19 utbruddet 2020.

 • Vi oppfordrer alle til å fortsette dugnaden- holde avstand og vaske hendene!

 

Fortsatt god sommer alle sammen!

Kjære alle dere! Vi legger bak oss et skoleår vi kommer til å huske! Vi har noen fantastiske ansatte, elever og foresatte, gjennom samarbeid og ønske om å få det til- får vi det til!

Vi kommer til å videreføre mye av det vi har gjort under korona-skolen også til høsten, vi tenker da speseilet på en fantastisk uteskoleperiode!

I går gjennomførte vi to fellessamlinger, sommeravslutning på en anerledes måte. I dag har vi hatt avslutning i skolehagen for personalet. 

En ekstra takk til Jorun Ottesen, som har vært ansatt i 29 år -lykke til som pensjonist!

En ekstra takk også til FAU-leder Caspar, for godt samarbeid under korona-skolen.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer og håper det varme gode været bare varer og varer! Ta vare på hverandre :-)  

  

Vi har vært så heldige å få låne Paal Pande fra Kruge leirskole etter gjenåpningen. Han har gitt elevene på 3. og 4.trinn fantastiske opplevelser med en "mini-leirskole". De har vært rundt på øya, fått lokalhistorie, padlet, fisket mm.

Vi ønsker å takke Paal for disse opplevelsene og håper vi også kan få låne ham en annen gang. 

 

Hei alle sammen!

De siste ukene på skolen har vært veldig fine, med mange varierte opplevelser og nye erfaringer for elevene. Nedenfor kommer det litt informasjon om den siste skoleuka og litt om neste skoleår.

 • Frist for henting av gjenglemt tøy er torsdag 18.06. Klær som ikke er hentet, blir levert til innsamling fredag 19.06
 • Den tradisjonelle avslutningen for 1. - 7. tr får ny vri i år. For å holde elevtallet lavt, gjennomfører vi to samlinger. Det blir sang, og tale fra rektor. Det blir også en opptreden av orkesteret på 3. trinn
 • Det blir en annerledes men høyttidelig avslutning for 7.tr tirsdag 16.06. Vi satser på at været er fint og holder avslutningen ute. FAU spanderer kake og foresatte fra 6.tr griller pølser og serverer drikke og is
 • Sommerfesten for 1. - 4. utgår i år
 • Minner samtidig om at det er viktig at elevene har med seg drikkeflaske hver dag

KONTAKTLÆRERE SKOLEÅRET 2020 - 2021

1.trinn: Catharina Herlovsen og Kari Aasbø

2.trinn: Ingrid Lerstad og Kari Hvitstein

3.trinn: Cecilie Fleischer og Camilla Hogsnes

4.trinn: Sunniva Sjøvaag og Dag Valskar

5.trinn: Guro Clasen og Heidi Hellberg Hagen

6.trinn: Hannah Kennedy og Vibeke Jacobsen

7.trinn: Anne Jorun Strømmen og Kjetil Langsrud


  

Fredag arrangerer skolen i samarbeid med FAU en «mini-markering» av 17. mai for elevene på 1.-4. trinn!

17. mai vil i år bli markert på  ulike måter i de tusen hjem. Det blir ingen felles-arrangementer! Noen har stor familie og vennekrets, og lager et eget arrangement. Andre har ikke det. Dette er vårt bidrag til at alle de yngste elevene våre skal få en positiv tradisjonell fellesopplevelse med «mini-markering» også i år! Vi har gjort grundige vurderinger i forhold til gjeldende smittevern og funnet gode løsninger for å ivareta dette. Nå gleder vi oss til en fin mini-markering for 1.-4. trinn.

 • Vi oppfordrer alle elever til å pynte seg litt denne dagen
 • Elever kan ha med eget navnet flagg i skolesekken
 • Det blir uteleker og aktiviteter i kohort/kontaktgruppe
 • FAU spanderer pølser og is på alle elevene (lærerne har skrevet bestilling for elever i sin kohort, det er tatt hensyn til allergier mm.)
 • Skolemusikken vil spille for oss
 • Elevene på 1.-2. trinn og 3.-4. trinn vil få gå i et «mini-tog» med sin kohort
 • Det blir 17.-mai sanger og trinn-rop

(Elevene på 5.-7. trinn er på uteskole denne dagen. De vil få is der de er).

Vi minner om at foresatte ikke kan delta eller være «tilskuer» på arrangementet.

FAU rekrutterer foresatte til pølsekoking og til å hjelpe til med leker i kohortene. Foresatte som melder seg til dette vil få en innføring i skolens smittevern- og renholdsrutiner.

Takk til FAU for samarbeid om arrangementet!

Takk til personalet for fantastiske stå-på vilje!

 

Vi gleder oss til fredagens «mini-markering»!

 

Vennlig hilsen personalet og ledelsen ved Lindhøy skole, rektor Bente Marthinsen og FAU-leder Caspar Rieber-Mohn

 

Er du bekymret for barnet ditt som ikke vil på skolen eller i barnehagen?
Er du selv en elev som synes det er vanskelig å komme på skolen?
Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe til før utfordringene vokser seg større. 

Det ble i går bestemt at hele grunnskolen skal åpnes igjen fra uke 20. På Lindhøy skole starter elevene på  5.-7. trinn opp igjen onsdag 13. mai.

Å komme tilbake:

Elevene møter opp på skolen etter en lang periode med hjemmeskole. En periode med annerledeshet skal erstattes med størst mulig grad av normalitet innenfor de rammene som er satt av sentrale myndigheter. Vi gleder oss, og vi er spente på å få de eldste elevene tilbake! De fleste elevene har hatt det fint hjemme og hjemmeskole har fungert godt. Dere foresatte har gjort en fantastisk innsats med hjemmeskole! Ekspertgruppen som kom med anbefalinger om gjenåpningen trakk blant annet frem den betydningen det har for elevene å kunne tilhøre det sosiale fellesskapet på skolen. Nå nærmer dagen seg- vi skal være sammen igjen, selv om det blir på en annen måte- vi håper og tror vi det blir fint!

Noen elever vil av ulike årsaker fortsatt være hjemme noen dager eller i lengre perioder. Dersom elever er borte fra skolen skal foresatte som vanlig gi beskjed til lærer. Behov for tilpasninger av skolearbeidet for elever som blir hjemme avklares direkte med lærer.

Trygghet:

Det er viktig at disse ukene blir stabile, trygge og forutsigbare for elevene og foresatte.  Skoledagene og ukene skal være så normale som mulige. Lærerne på trinnene vil derfor være spesielt nøye med å gi god detaljert informasjon om hvordan ukene er lagt opp mht innhold og organisering. Alle trinn får planer for kommende uke før helgen. For oppstartsuken vil informasjonen fra trinnet komme mandag 11. mai.

Den jevne dialogen vil igjen være mellom foresatt og lærerne.  

 

Smittevern og renhold:

Skolen har brukt mye tid og ressurser på planleggingen av gjenåpningen, først for 1.-4. trinn og SFO og nå 5.-7. trinn. Ivaretakelse av smittevernsrutiner, renholdsrutiner kombinert med en forutsigbar struktur på dagen har vært hovedmålet vårt.  Til alle aktiviteter og overganger er det laget egne hygiene – og renholdstiltak. Alle kontaktgrupper får i tillegg en egen «bøtte» med alle nødvendige renholds- og hygieneartikler man trenger inne og på tur.

Vi kommer til å bruke en del tid på å øve på hygienerutiner og på nye måter å være sammen på. De eldste elevene vil kunne klare dette på en god måte. Vi skal fortsatt være nær elevene når de trenger det.

I Færder kommune og på Lindhøy skole er det i tillegg til anbefalinger fra FHI og Udir smittevernveiledere utarbeidet lokale retningslinjer. De ansatte skal ivareta både smitteverns- og renholdsrutiner gjennom skoledagen og tilpasser disse til organiseringen av dagen, for eksempel vil det være bruk av antibac og våtservietter ute og såpe og vann inne.

Det viktigste vi gjør er å vaske hendene!

 

Innhold og organisering:

 • Elevenes skoledag vil være fra kl 08.30-13.00 hver dag. Elevene får undervisning i 17 timer pr uke.
 • Elevene er inndelt i kontaktgrupper (kohorter), kontaktgruppene får en farge; gul, grønn og blå. Lærerne vil informere om tildelte oppmøtesteder for kontaktgruppene i ukebrevet/informasjon hjem mandag 11. mai. Veilederen anbefaler å bruke normen på 20 elever pr gruppe, men det er anledning til å justere antallet opp eller ned ifht normen dersom det er gode grunner for dette. På 6. og 7. trinn beholder vi kontaktlærergrupper som kohorter. Dette for å gi mest mulig stabilitet for elevene. Vi har gode romslige lokaler og elevene vil ha mye uteundervisning store deler av dagen. På 5. trinnet deler vi gruppen i tre kontaktgrupper (kohorter). Dette trinnet har flest elever.
 • I de første to ukene har vi lagt opp til en skoledag med rulleringen på undervisningsøkter ute og inne. Hovedhensikten med dette er å begrense antall elever inne i skolebygget og ute på tildelt uteområde til samme tid. Vi har nå god erfaring med dette fra tilbakeføringen av 1.-4. trinn.
 • Vi oppfordrer alle elever på 5.-7. trinn til å sykle, gå eller bli kjørt til skolen. Selv om elever som har innvilget skoleskyss har krav på dette, er det svært viktig både av smittevernhensyn og av hensyn til VKT sin kapasitet at færrest mulig tar buss.
 • Hver gruppe har «sin» vask og «sin» wc inne i nærheten av basen. Kontaktgruppene har faste garderobeplasser, noen samme sted, noen på et nytt sted. 
 • Alle trinn får tildelt et fast eget uteområde, og hver kontaktgruppe et fast eget oppmøtested. Elevene møter på oppmøtestedet på morgenen og samles der etter skoleslutt før de går, sykler, tar buss eller hentes på parkeringsplassen. Vi ber om at elevene møter presist kl 08.30 om morgenen, ikke tidligere. Elevene blandes som hovedregel ikke med andre trinn eller kontaktgrupper. Veilederen åpner for at to kontaktgrupper (kohorter) fra samme trinn kan være sammen, da fortrinnsvis i utetid.
 • Vi ber om at foresatte på mellomtrinnet ikke følger sine barn inn i skolegården dersom dette ikke er avtalt med kontaktlærer. Dersom dere skal følge ber vi om at en- metersregelen overholdes. 
 • Lærerne informerer om hvordan dere kan samarbeide med skolen om beskjeder og spørsmål.
 • Organiseringen av dagen vil redusere og regulere kontakten mellom barna. Hver dag er det inne- og uteaktiviteter, eller uteaktiviteter hele dagen. Elevene på 5.-7. trinn kan få beskjed om å møte opp på andre steder enn på skolen (for eksempel Ormeletbanen, Haugsjordet osv.). Det er aldri mere enn en kontaktgruppe inne pr trinn pr dag i de første to ukene.
 • Vi vi fordele flere rom fra skolens tilleggsarealer til trinnene etter hvert. Det er ikke planlagt for oppstart med spesialrom for mellomtrinns-elever de to første ukene.  
 • Elevene skal ha med seg egen matpakke og egen drikkeflaske med vann hver dag. Elevene tar ikke med pennal, og heller ikke div småting. Mobilen skal ligge avslått i skolesekken.
 • Vi ber om at elvene møter i rent tøy hver dag, dette ihht veilederen. 
 • Det vil bli gjennomført varslet brannøvelse i skoletiden i uke 21. Elevene vil bli godt forberedt på gjennomføring av brannøvelsen.  

Vi ber foresatte om å følge ekspertgruppens råd om å ikke sende barna til skolen ved tegn på sykdom (tidlig isolering av syke). Skolen kontakter foresatte hvis elever blir syke i løpet av skoledagen. Foresatte må da hente eleven så raskt som mulig. 

 

I tillegg til punktene over vil vi i skole være spesielt opptatt av å: 

 • Vaske hendene og lære gode rutiner for håndvask 
 • Nyse i papir eller armhule (vaske hender etterpå) 
 • Følge renholdsplanen og gjøre vurderinger for renhold for hver undervisningsøkt
 • Vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett/ pc som flere benytter 
 • Holde god avstand til hverandre 

Selv om vi har forsøkt å tenke gjennom alle situasjoner og eventualiteter tar vi høyde for at det vil bli behov for justeringer. Justeringer vil gjøres fortløpende og dere blir orientert der vi vurderer at det er nødvendig. 

 

Vi oppfordrer foresatte til å lese den reviderte smittevernveilederen fra Udir.:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

 

 

Med ønske om en god helg og til dere alle! 

Vi gleder oss til å se igjen elevene på 5.-7. trinn onsdag 13. mai!  

  

Vennlig hilsen ledelsen og personalet ved Lindhøy skole ved rektor Bente Marthinsen og FAU- leder Caspar Rieber- Mohn  

  Oppstarten: Det er helt tydelig at dere foresatte har forberedt elevene godt- de kan mye håndvask, hosting, nysing og ikke minst rådet om å holde avstand til andre. Elevene er veldig flinke!

Vi har ingen koronasyke elever eller foresatte meldt til skolen, og vi skal alle fortsette å ta smittevernråd og renholdsrutiner på største alvor. Vi vasker hendene og vi holder avstand.

Det var fantastisk hyggelig å ta imot elevene mandag, de var tydelig forventningsfulle og spente! Mange av oss voksne hadde samme følelse denne dagen som vi har første skoledag etter sommerferien!

Elevene har vært rolige, og det har vært mindre usikkerhet og stress rundt oppstartsituasjonen enn det vi kunne forvente. Lærerne og assistentenes planlegging har vært i tråd med råd og anbefalinger, og det har virkelig ikke lagt noen demper på organisering og innholdet! Vi fikk en regntung start på uken, og med lite tid tildelt inne i basen har dette gitt mange elever og voksne nye erfaringer og fellesopplevelser ute i nærmiljøet. Mange har vært på tur til steder de ikke har vært før, eller de har gjort nye aktiviteter som å sette opp lavo og bruke tarp. Det har bl.a. vært engelskløype på fotballbanen, eventyrstund i skogen, aktiviteter på Ormelet banen, langturer til Eidene stranda mm. Vi sender en stor takk til Eidene Røde Kors som denne uken har åpnet både toaletter og enda flere av sine områder for skolen.

Å være forberedt: Det er viktig at dagene er forutsigbare og innholdet kjent for elevene. Vi vet at god informasjon kan redusere stress og engstelse. Vi erfarer at elevene vet hvor de har oppmøtested og hvilke aktiviteter som står på planen. Informasjonen mellom dere som foresatte og trinnet skal være så tett og god som mulig. Dere gjør en viktig jobb med å forberede elevene på skoledagen som kommer. Takk for at dere vektlegger forberedelsene- si ifra hvis noe er uklart! Vi minner om:

 • Det er viktig at elevene er kledd etter vær
 • Elevene møter i rent tøy hver dag
 • Elevene skal ha med matpakke og vannflaske i sekken

Levering og henting: Som et tiltak for styrket smittevern oppfordrer vi dere til å la elevene gå alene til og fra oppmøtestedet fra førstkommende mandag. De fleste elevene vet nå hvor de har sitt oppmøtested. Dere kan levere og møte ved inngangene til skolen, og fra parkeringsplassen. Vi ber om at dere gjør avtale med lærer dersom eleven kommer til oppmøtestedet uten følge. (SFO har egen rutine for dette). NB! Det er fortsatt mulig å følge hvis dere tenker det er viktig.

Garderobe: Som hovedregel ønsker vi at foresatte ikke kommer inn i skolebygget og/eller garderoben. Vi at mange har behov for å hente skiftetøy og regntøy som skal hjem for vask/skift. Dere kan gjøre direkte avtale med lærere/SFO dersom dere mangler noe fra garderoben. Vi oppfordre dere til å sende med elevene en sekk/bag med ekstratøy til/fra skolen hver dag.

 

Vi ønsker alle en god langhelg!