Fau vedtekter

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som et styre for Foreldrerådet.

Lov om opplæring § 11-4 definerer foreldrerådets mandat:

"Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet."

1: Formål:

Å skape et godt klassemiljø og bidra til godt samarbeid mellom hjem og skole. Jf Lov om utdanning § 11-4.

FAU skal:

 Fremme fellesinteressene til foresatte

 Medvirke til at foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt trinn- og skolemiljø

 Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole

 Legge til rette for positiv utvikling hos elevene

 Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

2: Valgordning:

Det er nødvendig med kontinuitet innenfor FAU. Denne sikres kun ved at foreldrekontaktene velges for 2-års perioder og overlapper hverandre. På første trinn velges to foreldrekontakter hvorav den en skal sitte i ett år og den andre i to. På de neste trinnene velges det årlig foreldrerepresentanter for 2-års perioder.

Foreldrekontaktene skal velges for kommende skoleår på foreldremøte om våren. Avgående foreldrekontakter har ansvar for valget.

For det nye førstetrinnet velges foreldrekontakter på den andre Foreldreskolekvelden som avholdes i slutten av august.

Det velges to foreldrerepresentanter fra SFO, fortrinnsvis fra 1. og 2. trinn.

FAU bør velge sin leder blant representantene som allerede har sittet ett år. Valg av nestleder velges blant nye representantene. Begge skal velges på første møte hver høst og velges for ett år. Leder og nestleder sitter også i skolens samarbeidsutvalg og

 

skolemiljøutvalg, fortrinnsvis i de samme posisjonene.

FAUs referater skal nedskrives på omgang blant de øvrige representantene.

 

Side 2 av 2

3: Møtevirksomhet:

FAU skal avholde møte 3-4 ganger i semesteret. Første møte skal avholdes i begynnelsen av september. Innkalling med møteplan sendes av leder (via rektor) til samtlige representanter senest en uke før møte. Det er møteplikt for valgte representanter. Forfall meldes til rektor og til den andre representanten som da skal møte. Det er ønskelig at rektor innkalles til møtene, men at deler av møtet kan foregå uten rektor hvis det er ønskelig.

4: FAUs arbeidsoppgaver:

Med utgangspunkt i formålsbestemmelsen skal FAU utarbeide en årsplan som beskriver FAUs og foreldrekontaktenes oppgaver.

Ved det første møtet må FAU velge et styre, og må senest ved neste møte fastlegge hvilke oppgaver som det skal satses på i løpet av skoleåret.

FAU skal holde løpende kontakt med rektor og skolens ledelse og informere de øvrige foresatte om FAUs arbeid. Referater skal utarbeides etter hvert møte. Det skal sendes ut til samtlige medlemmer i FAU og legges ut på Fronter. Foreldrekontaktene skal innhente foreldrenes synspunkter i forbindelse med saker av stor interesse eller av prinsipiell betydning.

 

Nytt fra FAU tas opp på alle foreldremøter.

5: Økonomi i forbindelse med 17. mai og leirskoleopphold

Foresatte på 3. trinn har ansvar for 17. mai arrangementet på Torød skole. Inntektene fra 17. mai skal settes inn på en konto som skal gi nødvendig tilskudd til 6. trinns leirskoleopphold. Det er foreldrekontakten for 6. trinn som skal ha råderett over denne kontoen, mens sittende leder får tilskriverrolle og kan slik holde oppsyn med kontoen. Forslag om øvrig anvendelse fremmes skriftlig til FAUs leder som setter saken opp på møteinnkallingen, og det stemmes over forslaget ved førstkommende FAU møte.

Sak 4: Vedta søkekriterier ang: Søknad om midler fra 17 mai kassen

Følgende ble besluttet av FAU i møte 24. november 2010:

 Kontoen får aldri understige 40.000 kroner.

 Kontoen "tilhører" elevene og skal derfor tilgodese elevaktiviteter.

 Hver klasse kan søke og bevilges maks 4.000 kroner en gang i løpet av skoletiden

(7 år). FAU vil fortrinnsvis bevilge søknader fra 7. og deretter 5.trinn.

 Elevrådet kan søke om maks 4.000 kroner per år til definerte prosjekt eller aktiviteter.

 FAU vil behandle søknadene fortløpende.

6: Beslutningsdyktighet:

For å sikre fremdrift bestemmes det at et FAU-møte er beslutningsdyktig. Ved vedtektsendringer kreves det to tredjedels flertall for vedtak. Forslag om vedtektsendringer må anføres på saksliste for neste FAU-møte, og tilsvar må komme inn på forhånd for å bli tatt til etterretning.

Vedtatt på FAU-møte 10.mai 2006.

Revidert i FAU møte 25. oktober 2011.

Revidert på nytt i FAU-møte 19. september 2012.