Opptak av startlånsmidler

Klikk for stort bilde

Kunngjøring av startlån, tilskudd til utbedring og tilskudd til prosjektering og utredning.

Startlån

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner.

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving.

I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren:

 • Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig.
 • Har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Uavhengig av vurderingene etter annet ledd kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene:

 • Husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det.
 • Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin.
 • Boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet eller lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.

 Startlån: https://husbanken.no/startlaan/

Tilskudd til utbedring

Tilskudd skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til å tilpasse sin bolig, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen.

 • Kommunene kan gi tilskudd til tilpasning av bolig til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne. Tildeling fra kommunene gjøres etter en økonomisk behovsprøving, og tilpasningen må være hensiktsmessig.
 • Tilskudd på inntil kr 40 000 og tilskudd til leietaker kan gis uten sikkerhet.
 • Tilskudd utover dette skal kommunen kreve pantesikkerhet.

Tilskudd til utredning og prosjektering: 

Husbanken kan gi tilskudd direkte til enkeltpersoner for utredning og prosjektering av boliger som skal dekke spesielle behov. 

 • Tilskuddet kan gis når noen i husstanden har behov for tilpasning for å kunne fungere i boligen i dag eller i fremtiden.
 • Tilskuddet kan dekke kostnader til utredning med inntil kr 20 000 per sak.
 • Tilskuddet kan dekke kostnader til prosjektering med inntil kr 20 000 per sak.

Tilskudd til tilpasning: https://www.husbanken.no/tilskudd/tilpasning-av-bolig/
Tilskudd til utredning og prosjektering: https://www.husbanken.no/tilskudd/prosjektering/

Fant du det du lette etter?