Søknadspakken for søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett (PDF, 2 MB) brukes ved tilbygg, fasadeendringer, garasje og andre mindre frittliggende bygg. Tiltakshaver kan i disse tilfeller selv stå som ansvarlig for byggingen.

Søknadspakken

Færder kommune har laget en egen søknadspakke til søknader om tiltak uten ansvarsrett (PDF, 2 MB). Denne inneholder informasjon, blanketter du trenger og en veiledning på hvordan du utarbeider en komplett søknad.

En komplett søknad skal inneholde:

  • Utfylt søknadsblankett 5153, Søknad om tiltak uten ansvarsrett
  • Situasjonsplan med byggetiltaket inntegnet og målsatt på situasjonskartet
  • Målsatte tegninger i henhold til krav til tegningsdokumentasjon
  • Blankett 5155, Opplysninger gitt i nabovarsel, underskrevet av naboer eller stemplet fra postkontor ved rekommandert sending
  • Eventuell dispensasjonssøknad
  • Eventuell erklæring om avstand til nabogrense

 

Situasjonsplan

Det må brukes et situasjonskart som prosjekteringsgrunnlag for utarbeidelse av situasjonsplan. Situasjonsplanen skal vise tiltakets nøyaktige plassering, utvendige mål og avstander til nabogrense, regulert veg og nærliggende bygninger.


Forenklet situasjonskart

Forenklet situasjonskart benyttes ved søknad om fradeling, seksjonering, avkjørsel, riving, innhegning, oppsetting av skilt, fasade- og bruksendringer, samt alle innvendige arbeider. Også ved søknad om takopplett eller ark som ikke endrer takflatens utstrekning. Forenklet situasjonskart er en enkelt utskrift av kommunens digitale kart, og kan skrives gratis ut fra kommunens nettside

Fant du det du lette etter?