Arealplaner til uttalelse

Færder kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Kommunestyret i Færder kommune har i møte 19.juni 2019 (KS-sak 060/19) i medhold av plan- og bygningslovens §12-12, vedtatt detaljregulering nr. 2017008 for Ny skole Labakken – trafikkløsninger m.m. 

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av fortau og gang-/sykkelveier som skal gi trygg skolevei for elever til ny skole og brukere av ny idrettshall/-flerbrukshall i Labakken. Det er i tillegg regulert inn flomveier for overvann.
 

Hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 20.06.2019 (HK-sak 168/19) i medhold av plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt å legge ut to alternative forslag til detaljregulering for Vestgarden Nordhavna til offentlig ettersyn. Det vises til vedtak i saksfremlegget. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for inntil 5 stk. fritidsboliger på gbnr. 230/112 m.fl .

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 (§ 12-14) varsles herved at det igangsettes arbeid med regulering av mindre endring av plan nr.101 «ROSANES», vedtatt 09.08.1960. Planforslaget utarbeides av Tønsberg Byggteknikk AS v/ Richard Abell på vegne av grunneierne Martin Berg-Jensen, Hanne Kristin Mæland Berg-Jensen, Olav Rasting og Elise Botten.

Hovedutvalg for kommunalteknikk t i Færder kommune har i møte 05.06.2019 (HK-sak 143/19) i medhold av plan- og bygningslovens §12-10, 11 vedtatt å legge planforslag ut til offentlig ettersyn. Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for inntil 300 nye boenheter, marina og noe næringsvirksomhet med tilhørende infrastrukturanlegg ved Bruabekken på Hjemseng.

Kommuneplanutvalget vedtok 12.06.2019 (sak 012/19) oppstart av planarbeid med kommuneplanens arealdel. Forslag til planprogram og arealstrategi ble sendt på høring med uttalefrist 20.09.2019.

Hovedutvalg for kommunalteknikk t i Færder kommune har i møte 05.06.2019 (HK-sak 145/19) i medhold av plan- og bygningslovens §12-10, 11 vedtatt å legge planforslag ut til offentlig ettersyn.

Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for inntil 60 nye boenheter med tilhørende anlegg på Roppestadkollen.

Fant du det du lette etter?