Arealplaner til uttalelse

Færder kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det om oppstart av endring av reguleringsplan nr. 162 – Del av Rv. 309, Bruabekken-Hjemseng.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det om oppstart av endring av reguleringsplan nr. 197 for Føynland Vest.

Hovedutvalg for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 18.6.2020 (HK-sak 201/20) i medhold av plan- og bygningslovens §§12-1 og 12-8 vedtatt igangsetting av detaljregulering for Brua ved Hjemseng. Samtidig varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf plan- og bygningsloven § 17-4. Planen vil kunne erstatte deler av reguleringsplaner for Nøtterøy båtsenter (nr.167-4), rv 309 Bruabekken-Hjemseng (nr. 162) og Ekenes Bruabekken (nr. 156).

 

Hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 03.06.2020 (HK-sak 169/20) i medhold av plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Gang- og sykkelvei langs Dukenveien og Verdun til offentlig ettersyn.Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for gang- og sykkelvei (fortau) fra Knarbergveien/Ulvøveien til krysset Breidablikkveien/Masløveien, samt inkludere friområdet ved Dukenveien 42 (Verdun).

Hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 03.06.2020 (HK-sak 170/20) i medhold av plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Ekeneskrysset til offentlig ettersyn. Samtidig varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf plan og bygningsloven § 17-4.