Frivillighetsstrategi for Færder kommune

Klikk for stort bilde

Færder kommunes frivillighetsstrategi (PDF, 5 MB) ble vedtatt av fellesnemnda i oktober 2017. I vedtaket bad fellesnemnda om at det skulle utarbeides en tiltaksplan til frivillighetsstrategien. Kommunestyret vedtok denne tiltaksplanen (PDF, 8 MB) 20. mars 2019.

Tiltaksplanen er utarbeidet av kulturenheten i samarbeid med en tverrfaglig arbeidsgruppe og på bakgrunn av innhenting av informasjon fra alle sektorer i Færder kommune. Tiltaksplanen som foreligger følger vedtatt frivillighetsstrategi (PDF, 5 MB) for Færder kommune og kommuneplanens samfunnsdel 3.5; Færder kommune stimulerer til økt frivillighet innen kulturliv, idrett og humanitær virksomhet.

Veivalg

Veivalgene til dette delmålet sier at Færder kommune skal:

  • Fremme det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel og, engasjement, læring og livskvalitet
  • Sørge for at lokal aktivitet i nærområdet opprettholdes
  • Ha nært samarbeid med lokale lag og foreninger

Ansvarsfordeling

Færder kommunes vedtatte Frivillighetsstrategi skal tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom Færder kommune og frivilligheten, og fremheve kommunens satsningsområder innenfor frivillighet. Kommunens ansvar og satsningsområdene skal spesifiseres i tiltaksplanen.

Begrepsavklaringer

Tiltaksplanen for frivillighetsstrategien til Færder kommune inneholder begrepsavklaring for å sikre felles forståelse, opplysninger om bakgrunn arbeidet med strategien, en komprimert orientering om Færder kommunes pågående samarbeid med frivilligheten, samt en tiltaksoversikt fordelt på tre satsningsområder, utkrystallisert fra frivillighetsstrategien.

Et resultat av samarbeid

Planen er resultat av et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid der en arbeidsgruppe har hatt ansvaret for utvikling av planen. Det er etterspurt og innhentet statusrapporter på samarbeid med frivilligheten fra de ulike sektorene. Resultatet av informasjonsinnhentingen er å lese i planens kapittel 4.

Tiltaksplanen (PDF, 8 MB) ble i november 2018 sendt ut internt i Færder kommune, til alle registrerte lag og foreninger i kommunen og lagt ut offentlig på kommunens hjemmesider for innspill. Planen ble vedtatt I kommunestyret i mars 2019.