Omsorgsstønad

Omsorgsstønad ytes til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Ordningen gjelder både overfor frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt (for eksempel ektefeller eller foreldre), og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

Formålet med omsorgsstønad er å delvis kompensere for et særlig tyngende omsorgsarbeid som ikke dekkes opp via tradisjonelle kommunale tjenester.

Dersom du søker om omsorgsstønad vil det bli foretatt en helhetlig vurdering av det samlede tjenestetilbudet.

Du må søke om hjelpestønad fra NAV, før du søker kommunen om omsorgsstønad. Disse to tjenestene sees i sammenheng med hverandre.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 564 kB) (PDF, 3 MB).
Send inn søknadsskjemaet til Tjenestekontoret.

Omsorgsstønad vurderes i forhold til pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6. Behovet for tjenester kan også vurderes dekket etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6.

Fant du det du lette etter?