Informasjon om koronavirus

Færder frivilligsentral: 90 68 71 03 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med? Kontakt Færder frivilligsentral.

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med? Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Redusert oppholdsbetaling

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense.

Ordningen er søknadsbasert, foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender inn søknad om dette på eget skjema.

Søk her.

Satser og betalingsinformasjon

Satser og betalingsinformasjon som gjelder fra 01.01.18:
En 100% plass i SFO koster kr. 3 030,- pr. mnd + kost. Denne satsen gjelder for alle husholdninger med en bruttoinntekt fra kr. 555 500 og høyere

Færder kommune har vedtatt en midlertidig ordning for redusert betaling i SFO for familier med lav inntekt. Husholdninger med en bruttoinntekt som er lavere enn 555 500 kroner kan søke redusert pris. Foreldrebetalingen i SFO skal ikke overstige 6 % av familiens/husholdningens bruttoinntekt.

Ordningen gjelder for barn i 100 % plass. Dersom barnet endrer plasstype i løpet av tidsrommet vedtaket er innvilget, vil reduksjonen bortfalle. Ordningen gjelder ikke for barn i private skolefritidsordninger.

 • Foreldrebetaling faktureres 11 måneder i året, juli er betalingsfri
 • Kostpenger kommer i tillegg, og fastsettes av kommunestyret hvert år.
 • Det må søkes redusert foreldrebetaling pr skoleår

Søknadskjema om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

 • Det søkes om redusert foreldrebetaling på eget skjema - felles for barnehage og SFO.
 • Søker og barnet det søskes for må være folkeregistrert på samme adresse.
 • Skjema skal inneholde opplysninger om hver forelder /foresatt/samboer/partner i husholdningen
 • Husholdningens bruttoinntekt legges til grunn for behandling av søknaden
 • Siste års selvangivelse må vedlegges søknaden.

 

Vedtak om endret foreldrebetaling

Inntil søknad og inntektsdokumentasjon og kommunens vedtak foreligger, forblir betalingssatsen uendret. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Dokumentasjon av inntekt

 • Inntekt dokumenteres normalt med kopi av selvangivelsen. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden.
 • Det skal leveres kopi av siste selvangivelse for alle i husholdningen, foreldre som bor sammen/foresatte/samboere/partnerskap.
 • Er foreldrene samboere, gift eller har registrert partnerskap skal det leveres dokumentasjon fra begge.
 • Bor barnet sammen med en forelder og dennes samboer eller partner, skal det leveres dokumentasjon for begge.
 • Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 mnd, eller har felles barn.
 • Er en forelder enslig, skal det leveres dokumentasjon på inntekt, overgangsstønad og ev andre skattbare inntekter
 • Er forelder enke(mann), skal det leveres dokumentasjon på inntekt, etterlattepensjon og ev andre skattbare inntekter

 

Dersom du ikke har en selvangivelse

Dersom man ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt. Søker kan også legge frem annen dokumentasjon for inntekt som grunnlag for søknad om endring i løpet av året dersom det er en vesentlig eller varig endring i inntekten i husholdningen.

For arbeidstaker:

 • Kopi av siste måneds lønnsslipp
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon

For selvstendig næringsdrivende:

 • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt
 • Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen

For arbeidsledige:

 • Kopi av siste utbetaling fra Nav

For hjemmeværende:

 • Skriv «hjemmeværende» i rubrikk for inntekt

For studenter:

 • Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen vedrørende studieplass
 • Dokumentasjon på overgangsstønad

For sosialklienter / flyktninger:

 • Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad
 • Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste inntekt, skal dette bekreftes av Nav / flyktningetjenesten.

 

Dokumentasjon på inntekt skal ikke være eldre enn 1 måned.

 

Søknadsfrist

 • For barn som tildeles plass i hovedopptak, og plassen tas i bruk i august, må søknad om redusert foreldrebetaling med dokumentasjon være sendt Færder kommune innen 1. juni, dersom en skal være sikret redusert faktura i august.
 • Det kan søkes om redusert betaling fra det tidspunktet husholdningen har en inntekt som er under fastsatt maksimalgrense for foreldrebetaling
 • Det beregnes en måned saksbehandlingstid, søknaden gis ikke tilbakevirkende kraft.
 • Dersom husholdningens sammensetting endres i løpet av vedtaksperioden, og dette gir vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekter, kan det søkes om endring av tidligere vedtak.
 • Den som innvilges redusert foreldrebetaling plikter å opplyse om vesentlige og varige endringer som fører til at grunnlaget for redusert foreldrebetaling i vedtaksperioden faller bort.

 

Klagerett

Vedtak om fastsettelse av redusert oppholdsbetaling er enkeltvedtak som kan påklages. Vedtaket vil fremgå av et særskilt dokument som sendes foresatte med kopi til skolen. Eventuelle klager rettes til Færder kommune.

Kontaktinfo

Skoleadministrasjon Færderskolene
E-post
Telefon 409 11 500

Barne- og ungdomsskolene i Færder kommune har felles administrasjon og sentralbord.