Informasjon om koronavirus

Informasjonstelefon: 33 40 69 90 - Betjenes av helsepersonell. Her kan du stille spørsmål og få råd knyttet til koronavirus eller smitte. Åpen  08:00–17:00 på hverdager, og 11:00 - 16:00 i helger.

Færder frivilligsentral: 91 64 29 87 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med, som følge av koronasituasjonen? Kontakt Færder frivilligsentral.

Psykisk helseteam for barn og ungdom: 90 83 75 93 - Trenger du som er barn eller ungdom noen å snakke med? Send SMS med navn hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid (kl. 08:00–15:30)

Se samlet info om koronaviruset her.

SFO priser og betalingsreglement skoleåret 2019/20

Gjeldende fra 01.08.19

Prisen for SFO økes fra 01.01.2020. Følgende satser gjelder fra 01.01.2020:

Type plass Pris per måned Kost per måned Kost pr måned fra 01.08.2020
5/5 plass Kr. 3 273,- Kr. 122,- Kr. 126,-
3/5 plass Kr.2 222,- Kr. 73,- Kr. 75,-
Morgenplass uke* Kr.1 000,- Kr. 49,- Kr. 51,-
Ettermiddagsplass uke* Kr. 2 658,- Kr. 122,- Kr. 126,-

 

NB! Morgenplass-uke* og ettermiddagsplass-uke* kan kun benyttes for 5 dager i uken. Det er
ikke mulig å kombinere med 3/5 plass.

  1. Kommunestyret fastsetter oppholdsavgift i SFO. Det betales et fast månedsbeløp for 11 måneder. Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 % for tre eller flere barn. Barnet med størst SFO-tilbud betaler full sats. Ved likt SFO-tilbud til søsken, betaler det eldste barnet full sats. Moderasjonen omfatter søsken som er registrert bosatt på samme adresse. Betaling for kost legges til satsene. Betaling for kost rabatteres ikke.
  2. Færder kommune har vedtatt en midlertidig ordning for redusert betaling i SFO for familier med lav inntekt. Husholdninger med en bruttoinntekt som er lavere enn 600.050,- kroner kan søke redusert pris. Foreldrebetalingen i SFO skal ikke overstige 6 % av familiens/husholdningens bruttoinntekt. Ordningen gjelder for barn i 100 % plass. Dersom barnet endrer plasstype i løpet av tidsrommet vedtaket er innvilget, vil reduksjonen bortfalle. Ordningen gjelder ikke for barn i private skolefritidsordninger. Søknad om redusert oppholdsbetaling i SFO gjøres på eget skjema til kommunen(se kommunens hjemmesider).
  3. Betalingssatsene justeres vanligvis pr. 1. januar hvert år.
  4. Oppsigelse og endring av plass gjøres i Foresatteportalen. Det kreves 2 (to) måneders varsel ved oppsigelse eller endring av plass. Oppsigelse eller endring etter den 1. medfører betaling for inneværende og de to påfølgende måneder.
  5. Betaling for opphold skjer for hver måned til økonomiseksjonen i Færder. Terminbeløpet forfaller til betaling den 20. i måneden. Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen. Melding om tap av plass vil bli sendt etter 2. gangs purring. Ved melding om tap av plass gis det 14 dagers frist til innbetaling av restanse eller inngåelse av betalingsavtale. Det vil bli beregnet morarenter på forfalte regninger og gebyr ved purring.
  6. Kommunen vil ved feil fakturering eller manglende fakturering forbeholde seg retten til å korrigere manglende/for mye innbetalt inntil 3 år tilbake i tid jfr. Foreldelsesloven § 2.
  7. Aktiviteter og tilbud i SFO følger gratisprinsippet slik det praktiseres i skolen.

Når barnets foresatte er gift eller samboende er de begge forpliktet til å stå ansvarlig for innbetaling av eventuell restanse. Betalingsreglementet anses som akseptert ved å takke ja til tilbud om plass i SFO, eller ved at man begynner å benytte plassen. Misligholdelse eller uriktige opplysninger kan føre til at opprettholdelse av plass vil bli vurdert.

Bruk av morgenplass/ettermiddagsplass når skolen er stengt

Morgen plass: Fra åpningstid på SFO til skoleslutt (tidspunktet når eleven vanligvis slutter på skolen)

Ettermiddagsplass: Fra skolestart (tidspunktet eleven vanligvis starter på skolen) til stengetid på SFO