SFO priser skoleåret 2018/19

Priser SFO fra 01.08.2018

Priser SFO fra 01.08.2018
SFO plass Opphold  pr måned Kost pr måned
5/5 plass kr                      3 030 kr                 119
4/5 plass kr                      2 577 kr                   96
3/5 plass kr                      2 057 kr                   71
2/5 plass kr                      1 442 kr                   48
1/5 plass kr                         785 kr                   28
Morgenplass uke* kr                      1 372 kr                   48
Ettermiddagsplass uke* kr                      1 954 kr                   71

 

* Morgenplass-uke og ettermiddagsplass-uke kan kun benyttes for 5 dager i uken. Det er ikke mulig å kombinere morgenplass og ettermiddagsplass med 1,2,3 eller 4 dager uke.

  1. Kommunestyret fastsetter oppholdsavgift i SFO. Det betales et fast månedsbeløp for 11 måneder. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn i SFO og 50 % søskenmoderasjon for øvrige barn i SFO. Betaling for kost legges til satsene. Betaling for kost rabatteres ikke.
  2. Færder kommune har vedtatt en midlertidig ordning for redusert betaling i SFO for familier med lav inntekt.  husholdninger med en bruttoinntekt som er lavere enn 555 500,- kroner kan søke redusert pris. Foreldrebetalingen i SFO skal ikke overstige 6 % av familiens/husholdningens bruttoinntekt. Ordningen gjelder for barn i 100 % plass. Dersom barnet endrer plasstype i løpet av tidsrommet vedtaket er innvilget, vil reduksjonen bortfalle. Ordningen gjelder ikke for barn i private skolefritidsordninger. Søknad om redusert oppholdsbetaling i SFO gjøres på eget skjema til kommunen(se kommunens hjemmesider).
  3. Betalingssatsene justeres vanligvis pr. 1. januar hvert år.
  4. Oppsigelse og endring av plass gjøres i Foresatteportalen. Det kreves 2 (to) måneders varsel ved oppsigelse. Oppsigelse etter den 1. medfører betaling for inneværende og de to påfølgende måneder. Endring gjøres gjeldende fra den første i måneden med minimum 1 måneds varslingstid.
  5. Betaling for opphold skjer for hver måned til økonomiseksjonen i Færder. Terminbeløpet forfaller til betaling den 20. i måneden. Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen. Melding om tap av plass vil bli sendt etter 2. gangs purring. Ved melding om tap av plass gis det 14 dagers frist til innbetaling av restanse eller inngåelse av betalingsavtale. Det vil bli beregnet morarenter på forfalte regninger og gebyr ved purring. 
  6. Aktiviteter og tilbud i SFO følger gratisprinsippet slik det praktiseres i skolen.


Når barnets foresatte er gift eller samboende er de begge forpliktet til å stå ansvarlig for
innbetaling av eventuell restanse. Betalingsreglementet anses som akseptert ved å takke ja
til tilbud om plass i SFO, eller ved at man begynner å benytte plassen.
Misligholdelse eller uriktige opplysninger kan føre til at opprettholdelse av plass vil bli
vurdert.

Bruk av morgenplass/ettermiddagsplass når skolen er stengt

Morgen plass: Fra åpningstid på SFO til skoleslutt (tidspunktet når eleven vanligvis slutter på skolen)

Ettermiddagsplass: Fra skolestart (tidspunktet eleven vanligvis starter på skolen) til stengetid på SFO

Fant du det du lette etter?