Rutine for skoleskyss og følge på ferge for elever bosatt på Veierland

Skoleskyss

Retten til skyss følger av opplæringslovas Kapittel 7. Skyss og innlosjering

§ 7-1.Skyss og innlosjering i grunnskolen

Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.

Når det er nødvendig, har elevar rett til gratis båttransport utan omsyn til reiselengda.

Departementet gir nærmare forskrifter om tryggleiken til elevane under skoleskyssen.

Kommunen skal innlosjere elevar når dagleg skyss ikkje er forsvarleg. I vurderinga skal det særleg leggjast vekt på forhold som gjeld den enkelte eleven, til dømes alder, funksjonshemming, reisetid og tryggleik, og om dagleg skyss fører til ekstraordinære kostnader eller vanskar for kommunen. I tvilstilfelle avgjer foreldra om eleven skal skyssast eller innlosjerast.

Kommunen fører tilsyn med grunnskoleelevar som er innlosjerte.

Elever bosatt på Veierland vil etter opplæringslova ha rett til skoleskyss. Busskort bestilles av administrativ stab, oppvekst og kunnskap når eleven begynner på skolen.

Retten til skyss gjelder til og fra skolens ordinære tider. Elevene har således ikke rett til skoleskyss de dager de er på SFO. (Ot.prp.nr.60 (1997-1998) side 5).

Reisefølge på ferge

Det er krav til reisefølge på fergen for elever under 10 år. Opplæringslova § 7 -4 presiserer at elever har rett til nødvendig reisefølge og tilsyn.

§ 7-4.Reisefølgje og tilsyn

Elevane har rett til nødvendig reisefølgje. Elevane har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningstida tek til og etter at undervisningstida er slutt. Retten til nødvendig reisefølgje og til nødvendig tilsyn gjeld også for barn som har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga etter § 7-3 andre ledd.

Endringer i behov for reisefølge

Utdanningsdirektoratet presiserer at elever som oppfyller lovens vilkår om skoleskyss, har rett til skyss de dagene de ikke deltar i skolefritidsordningen.

For elever bosatt på Veierland vil dette si at det også vil være behov for reisefølge på ferge disse dagene. Det medfører at Brattås skole må gjøre omdisponeringer i personalet.

Færder kommune har vedtatt at skolen må ha rimelig tid, som er satt til en uke, til å planlegge denne omdisponeringen.

  • Varig endring av SFO plass sendes via foresattportalen og følger gjellende vedtekter og retningslinjer for SFO
  • Endringer enkeltdager som avviker fra normal plan meldes til Brattås skole på e-post eller SkoleSMS til inspektør/rektor en uke før endringen ønskes
  • Dersom behovet for ønsket endring med følge på ferge bortfalles må dette meldes til Brattås skole på e-post eller SkoleSMS til inspektør/rektor minimum en dag på forhånd

Rutiner for Brattås skole

  • Elever som oppfyller kravene om følge på skoleskyss(se reglement side 1) melder det til inspektørene for henholdsvis gr. 10, SFO og skole (se kontaktinfo).
  • Ønske om ekstra følge meldes via skolesms eller mail senest 1 uke (7 dager) før ønsket endring.
  • Det skal meldes fra til inspektører via skolesms eller mail, om følge som ikke trengs senest 1 dag før ubenyttet følge.