Kommuneplan

Kommuneplanen er den obligatoriske samordnende planen for virksomhet innenfor kommunen. Gjeldende kommuneplan for Færder kommune (samfunnsdel og arealdel) ble vedtatt av kommunestyret 31.01.2018. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2018. 

Ny arealdel

I 2019 starter arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Frist for å sende innspill om ønskede arealformålsendringer i ny plan er utgangen av desember 2019. 

Mer informasjon om arbeidet med ny arealdel finner du her.

 

Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien omfatter en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen danner grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den gir retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet. Kommuneplanens samfunnsdel med handlingsdel er førende for den årlige budsjett- og økonomiplanprosessen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 finner du her. (PDF, 4 MB)

Kommuneplanens handlingsdel

Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer. Handlingsdelen vedtas hvert år.

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen er en oversiktsplan for de nærmeste 12 årene. Kommuneplanens arealdel består av et kart som viser bruk og vern av arealer og et sett bestemmelser og retningslinjer som ligger til grunn for den detaljerte planleggingen av utbyggingsprosjekter.

Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel 31.01.2018 i sak 23/18. Planen består av utfyllende bestemmelser og retningslinjer for hele kommunen og to kommunedelplankart. Kommunedelplankartene er identiske med de to kommuneplankartene som var gjeldende da Færder kommune ble etablert.

Plandokumenter

Temakart

Fant du det du lette etter?