Informasjon til foresatte om skole- og SFO start 27. april 2020 

Klikk for stort bilde I samråd med FAU- leder Caspar sender vi nå ut endelig informasjon om skolestart 27. april.

Det er få dager igjen til elever på 1.-4. trinn igjen møter opp på skolen etter en lang periode med hjemmeskole. En periode med annerledeshet skal erstattes med størst mulig grad av normalitet innenfor de rammene som er satt av sentrale myndigheter. Vi gleder oss, og vi er spente!

De fleste barn har hatt det fint hjemme og hjemmeskole har fungert godt. Dere foresatte har gjort en fantastisk innsats med hjemmeskole! Ekspertgruppen som kom med anbefalingen om gjenåpningen trakk blant annet frem den betydningen det har for elevene å kunne tilhøre det sosiale fellesskapet på skolen.

Nå nærmer dagen seg- vi skal være sammen igjen, selv om det blir på en annen måte- vi håper og tror vi det blir fint! Noen elever vil av ulike årsaker fortsatt ha hjemmeskole i kortere eller lengre perioder. Det skal vi få til. Videreføring av hjemmeskole for elever på 1.-4. trinn skal avklares med skolen.

Det er spesielt viktig for oss å skape trygge rammer og forutsigbarhet de første dagene og kanskje ukene. Vi kommer til å bruke mye tid på å øve på hygienerutiner og på nye måter å være sammen på. Vi vet at mange elever vil trenge lang tid på å lære seg de nye rutinene, og mange vil glemme seg- da er det vår rolle som voksne å minne på rutinene uten å skape stress og engstelse.

Det vil med få unntak bare være kjente voksne for elevene på gruppene. Det er viktig for å kunne bygge på den relasjonen som er etablert. Vi skal fortsatt trøste og være nær elevene når de trenger det. Det viktigste vi gjør er å vaske hendene- både store og små.

Skolen har brukt mye tid og ressurser i planleggingen av gjenåpningen. Ivaretakelse av smittevernsrutiner, renholdsrutiner kombinert med en forutsigbar struktur på dagen har vært hovedmålet vårt.

Vi har blant annet delt trinnene i tre kontaktgrupper (kohorter), fordelt uteområder, oppmøtesteder og lagt opp til en skoledag med rulleringen på tre undervisningsøkter hver dag for hver kontaktgruppe. Alle uker vil i størst mulig grad ha den samme gjentagende strukturen. Det er viktig at disse ukene blir stabile, trygge og forutsigbare for elevene og foresatte. 

Med dette som felles plan for skolen har læreren større mulighet til å planlegge gode dager med læring i et trygt fellesskap.

På noen områder, for eksempel ifht gruppestørrelse, avstand inne og bruk av uteområde har vi tatt «ekstra hardt i»og vært strengere enn veilederen.

Vi tar høyde for at det vil bli behov for justeringer, selv om vi har forsøkt å tenke gjennom alle situasjoner og eventualiteter. Justeringer vil gjøres fortløpende og dere blir orientert der vi vurderer at det er nødvendig.

Fra mandag skal skoledagen og ukene være så normale som mulige, dere får informasjon/ukebrev fra trinnet og den jevne dialogen vil igjen være mellom dere og lærerne.

Plan og struktur: 

 • Skoledagen blir fra kl 08.30-13.00 hver dag.
 • For elever som har innvilget skyss blir det ordinær buss til fra skolen. Busstider legges ut på

skolens hjemmeside i morgen, fredag.

 • Alle trinn på 1.-4. deles inn i tre kontaktgrupper (kohorter). Veilederen anbefaler å bruke bemanningsnormen på 15 elever pr gruppe. Hos oss vil være ca 10-12 elever pr gruppe.

Vi håper dere vil støtte lærerne i deres inndeling av grupper.

Kontaktgruppene får en farge; gul, grønn og blå.

 • Hver gruppe har «sin» vask og «sin» wc inne i nærheten av basen. Kontaktgruppene får egne garderobeplasser. 
 • Alle trinn på 1.-4. får tildelt et fast eget uteområde. Dette området tilhører trinnet, og elevene blandes ikke med andre trinn eller kontaktgrupper i utetid. Vi vil grovrengjøre noen  lekeapparater mellom pauser, men håndvask før og etter lek ute er det viktigste tiltaket.
 • Hver kontaktgruppe får sitt oppmøtested tildelt på uteområdet. Lærerne vil informere om tildelte oppmøtesteder for kontaktgruppene i ukebrevet/informasjon fredag. Elevene møter på oppmøtestedet på morgenen og hentes der etter skoleslutt. Lærerne informerer om hvordan dere skal samarbeide om beskjeder. Dere må gi beskjed til lærer om eleven skal hentes, gå hjem selv eller skal på SFO. Det er viktig at dere gir rask beskjed ved endringer. Elevene som skal i SFO om ettermiddagen følges dit av voksen på trinnet.
 • Vi ber om at elever som følges til skolen og hentes av foresatte møter presis (kl 08.30 på morgenen og kl 13.00 etter endt skoledag, dette for å unngå at elevene blander seg med andre elever etter skoletid. Vi ber om at en-metersregelen overholdes i disse situasjonene.
 • Dagen deles inn i tre økter med ulike læringsaktiviteter. Tredeling av dagen vil redusere og regulere kontakten mellom barna. Hver dag er det inne- og uteaktiviteter. Det er aldri mere enn en kontaktgruppe inne pr dag. Til alle aktiviteter og overganger er det laget egne hygiene – og renholdstiltak.  
 • Vi vil fordele flere rom fra skolens tilleggsarealer til trinnene etter hvert, slik at de har større fleksibilitet (store amfi, sløyden, skolekjøkken, K& H osv). Det er ikke planlagt for oppstart med spesialrom de to første uken. 

 

 • Elevene skal ha med seg egen matpakke og egen drikkeflaske med vann hver dag. Elevene vil få en liten utstyrspose med blyant og viskelær. Elevene tar ikke med pennal, og heller ikke kosedyr, småting etc.
 • Vi ber om at elvene møter i rent tøy hver dag, dette ihht veilederen.
 • Det vil bli gjennomført varslet brannøvelse onsdag 29. april i skoletiden. Møtested ved alarm vil være det nye oppmøtestedet for kontaktgruppa. Elevene blir godt forberedt på brannøvelsen.
 • Vi ber foresatte om å følge ekspertgruppens råd om å ikke sende barna til skolen ved tegn på sykdom (tidlig isolering av syke). Skolen kontakter foresatte hvis elever blir syke i løpet av skoledagen. Foresatte må da hente eleven så raskt som mulig.

I tillegg til punktene over vil vi i skole og SFO være spesielt opptatt av å:

 • Vaske hendene og lære gode rutiner for håndvask
 • Nyse i papir eller armhule (vaske hender etterpå)
 • Følge renholdsplanen og gjøre vurderinger for renhold for hver undervisningsøkt/ lekeøkt
 • Vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
 • Holde god avstand til hverandre

 

SFO: Planen og strukturen for SFO vil være tilnærmet lik som for skolen. På denne måten ønsker vi at elevene skal kunne oppleve å ha en sammenheng og ro i dagen.  

Elevene skal ha med matpakke og vannflaske til SFO.

De vil få servert drikke når de er i ute i aktivitet.

Vi ber foresatte i SFO om å følge med på informasjon på IST. Det er spesielt viktig at dere følger rutinen med å ringe SFO direktenummeret 90 70 13 80, ved levering og henting.

 

 

Med ønske om en god helg og til dere alle!  Vi gleder oss til å se elevene og dere igjen mandag!