Vi har laget en foreløpig plan for oppstart 27. april. Planen vil justeres i tråd med veilederen for 1.-4. trinn og SFO når den blir lagt frem av Udir, mandag 20. april.

I samråd med FAU- leder Caspar velger vi å dele den foreløpige planen med dere foresatte, slik at dere skal være tidlig og godt informert om skolens plan. Vi håper på denne måten å skape trygghet og forutsigbarhet for både elevene og foresatte. Det har vært viktig for oss å ligge i forkant med planleggingen av oppstarten. Personalet har vært med i prosessen.

I den foreløpige planen har vi tatt utgangspunkt i allerede kjent informasjonen fra både fra ekspertutvalget og fra virksomhetsdirektør, i tillegg til føringer fra FHI og Udir. sin veileder for åpning av barnehagene. I tillegg til dette har vi utnyttet skolens fysiske rammer, både bygningsmessig, og mht til uteområdet.

Når vi starter opp 27. april er det syv skoleuker igjen av året. Det er viktig at disse ukene blir stabile, trygge og forutsigbare for elevene og foresatte. Vi har ønsket å lage en foreløpig plan som gir en fast struktur for dagen og uka. Alle uker vil i størst mulig grad ha den samme gjentagende strukturen i syv uker.

Planen vil så langt det er mulig sikre forsvarlig håndtering og ivaretakelse av både hygiene- og renholdsrutiner. Samtidig skal vi gi elevene en skoledag som skaper normalitet og trygghet.

Foreløpig plan og struktur:

 • Skoledagen blir fra kl 08.30-13.00 hver dag.
 • Alle trinn på 1.-4. deles inn i tre kontaktgrupper. På hver gruppe vil det være ca 10 - 12 barn. Disse kontaktgruppene får en farge; gul, grønn og blå. Hver gruppe har «sin» vask og «sin» wc inne i nærheten av basen. Kontaktgruppene får egne garderobeplasser. Kontaktgruppene kan igjen deles inn i mindre grupper (kohorter) hvis dette blir anbefalt i veilederen.
 • Alle trinn på 1.-4. får tildelt et fast eget uteområde. Dette området tilhører trinnet, og elevene blandes ikke med andre trinn i utetid og på sitt uteområde. Hver kontaktgruppe får sitt oppmøte- og sluttsted tildelt på uteområdet. Elevene møter opp på dette stedet på morgenen og hentes her etter skoleslutt (og eventuelt av SFO dersom de skal videre dit).
 • Dagen deles inn i tre økter med ulike læringsaktiviteter. Tredeling av dagen vil redusere og regulere kontakten mellom barna. Alle elevene er gjennom de tre aktiviteten i løpet av dagen, en gruppe av gangen. Hver dag er det en aktivitet inne i basen og to uteskoleaktiviteter. Det er aldri mere enn en kontaktgruppe inne pr dag. Til alle aktiviteter og overganger er det laget egne hygiene – og renholdstiltak. 
 • Dersom vi på sikt vil ha flere enn en kontaktgruppe inne pr trinn pr økt, vil denne gruppa være på spesialrom (store amfi, sløyden, skolekjøkken, K& H osv). Det er ikke planlagt for oppstart med spesialrom den første uken. Dette også krever spesielle tilrettelegginger mht hygiene – og renholdstiltak.
 • Vi vil ha faste voksne på trinnet, og de fleste vil være de voksne som allerede tilhører trinnet. De voksne kan ha aktiviteter i ulike grupper på trinnet, de følger da eget hygienetiltak for overganger.
 • Det er pr nå ikke avklart om det blir satt opp kollektivtransport. Dersom elevene må leveres/hentes av foresatte (komme til/gå fra skolen på egen hånd) vil dette mest sannsynlig foregå på oppmøtestedet til kontaktgruppen.
 • Elevene skal ha med seg egen matpakke og egen drikkeflaske med vann hver dag. De må også ha et eget pennal med nødvendig utstyr.

Vi håper informasjonen har gitt dere en bedre forståelse av hvordan skoledagen vil se ut på 1.- 4. trinn og SFO etter 27. april. Mange detaljer og tiltak skal fortsatt på plass, men vi har god tro på at det vi nå har planlagt vil hjelpe oss videre på veien når veilederen kommer mandag 20. april. Vi har satt oss som mål at den endelige planen skal være ferdig onsdag 22. april. Vi vil da informere om denne. Vi vil da legge ut skolens ferdige plan, i tillegg til all annen viktig informasjon.

SFO: Planen og strukturen for SFO vil være tilnærmet lik som for skolen. Det er mulig vi reduserer noe på åpningstiden. Planen for SFO vil legges ut samtidig med skolens plan onsdag 22. april. Den vil justeres ifht antall påmeldte barn.

Med ønske om en god helg til dere alle!

Vennlig hilsen ledelsen og personalet ved Lindhøy skole ved rektor Bente Marthinsen og FAU- leder Caspar Rieber- Mohn

 Tusen takk til dere alle sammen for en fantastisk innsats med hjemmeskole - vi er så takknemlig for alt dere har bidratt med for at vi sammen skal få til en best mulig hverdag i den situasjonen vi er i.

Fredag 13. mars ble skolen stengt som et av mange nasjonale tiltak i forbindelse med koronaepidemien. Situasjonen var usikker, men måtte håndteres av oss alle. Dugnadsbegrepet har fått ny betydning og det har gitt oss en felles referanseramme for å forstå det vi har vært med på, og fortsatt vil være med på i lang tid fremover for å bekjempe koronaepidemien.

Hjemmeskole har gitt foresatte, elever og skolen nye utfordringer, men sammen har vi klart å løse dette på en god måte. Gjennom tett dialog med elever, dere foresatte og spesielt de voksne på trinnet, har vi fått til mye. Hjemmeskole har gitt varierte og annerledes skoledager, men vi har klart å opprettholde læringstrykket.

Etter den første uken gjennomførte vi en enkel spørreundersøkelse blant dere foresatte. Tilbakemeldingene på undersøkelsen hjalp oss å justere kursen videre. Ledelsen på skolen har hatt tett dialog med trinnene og skoleledelsen i kommunen. Vi har hele tiden forsøkt å finne de beste løsningene for elevene og delt erfaringer, gode tips og råd på tvers av trinn.

Parallelt med innføringen av hjemmeskole har skolen organisert en tilsynsordning i SFO for barn med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner. På Lindhøy har dette tilbudet blitt benyttet alle dager til og med i dag, onsdag 8. april. For de røde dagene i påsken er tilbudet samordnet i Færder.

Torsdag 2. april startet vi også opp et eget skoletilbud for enkeltelever på 1.-7. trinn. Tilbudet skal gis til elever som er spesielt sårbare. Årsaker til sårbarhet kan være mange.  

Både tilbudet om tilsyn i SFO og skoletilbudet til spesielt sårbare barn videreføres i uke 16 og 17.

Etter 14. april vil det bli gitt ut felles kommunal informasjon og informasjon fra Lindhøy skole om gjenåpning av skolen og SFO for 1.-4. trinn.

FAU-leder Caspar og rektor Bente har jevnlig kontakt. Begge ønsker å hjelpe til med å finne svar og løsninger der det er usikkerhet - ta direkte kontakt!

Vi ønsker dere alle en god påskeferie!

Vennlig hilsen ledelsen og personalet ved Lindhøy skole ved rektor Bente Marthinsen og FAU-leder Caspar Rieber- Mohn

Det er noen hjem som ikke har fått mail eller som ikke får åpnet linken til spørreundersøkelsen. Hvis det gjelder deg, så kan du sende en mail til arnt.opdahl@faerder.kommune.no, så får du linken på nytt. 

Kommunen vil refundere betaling for de dagene barnehagen og SFO har vært stengt. Faktura for april vil bli redusert for antall stengte dager i mars når faktura sendes ut ca. 1. april.  Faktura for mars med forfall 20/3 betales som normalt.

Retten til tilsyn i tilfeller der begge foreldre er personell i yrker som er samfunnskritiske,  utvides til 12 år. Ordningen gjelder der annet tilsyn ikke er mulig. Søknadsskjema finner du her

Vennlig hilsen virksomhetsdirektør for oppvekst, Hilde Schjerven

 • Helsestasjonen har tilnærmet normal drift med smittevernhensyn, åpningstid 08-1500. De fleste kontrollene går som normalt med unntak av grupper, hjemmebesøk erstattes av konsultasjon på helsestasjonen. Helsesykepleier tar kontakt hvis avtaler avlyses. Det er ingen drop-in veiing eller andre oppmøter uten avtale. Hvis barnet eller forelder har symptomer på forkjølelse, må avtale utsettes. Det gjøres ny avtale. Det anbefales at kun en forelder følger barnet. Hvis du har spørsmål kan du ringe resepsjonen tlf: 408 01 230.
 • Skolehelsetjenesten er tilgjengelig på skolene fra uke 18. For 1. til 4. trinn er det ordinær drift med noen tilpasninger, inkludert vaksinasjon 2. trinn. For 5. til 10. trinn gjennomføres vaksinasjon, høyde/vekt og trivselssamtaler 8. trinn.
 • Svangerskapsomsorgen har ordinær drift fra uke 17. Det vil ikke tilbys barselbesøk eller kurs/gruppevirksomhet.
   
 • Psykisk helseteam for barn og ungdom er tilbake til tilnærmet normal drift, men med noen begrensinger knyttet til smittevernhensyn. Tlf: 908 37 593. Send SMS med navn hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid 08-1530.
 • Fysioterapi og ergoterapitjenesten er tilbake til normal drift med noen begrensninger knyttet til smittevernhensyn. Tjenesten er tilgjengelig på telefon: 951 93 520.
 • Foreldreveiledning: ved behov for foreldreveiledning kan henvendelse rettes til fast helsesykepleier på helsestasjon eller skolehelsetjeneste, eller foreldreveiledningsteamet (SFT): Katrine Eik, tlf. 941 62 906 Maria Tandberg Rindsem, tlf. 905 25 428 Runar Haugan, tlf. 409 14 468
   
 • Helsestasjon for ungdom har vanlig drift fra uke 17, men konsultasjoner avtales på forhånd. Helsesykepleier kan kontaktes på telefon/SMS: 959 72 595
 • Andre hjelpetelefoner:

Søndag 15.03.

Hei, alle foresatte! Vi er i en unntakssituasjon, som gir oss nye utfordringer dag for dag. Hjemmeskole gir også dere som foresatte et større oppfølgingsansvar og en helt ny hverdag med barna. Siden situasjonen er ny for oss alle, må vi være romslige med hverandre, og vi ber om forståelse for at ting blir gjort litt ulikt på tvers av trinnene. Vi forstår også at deres arbeidssituasjon og hjemmesituasjon er ulik, dette kan også påvirke hjemmeskolen. Mange barn kan oppleve å bli utrygge. Både skolen og andre tverrfaglige tjenester kan bidra hvis dere har behov for det. Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

Vennlig hilsen  
Utdanningsdirektoratet  

Kjære alle sammen. Tusen takk til alle som bidro, både i forkant og på selve dagen, og gjorde Åpen dag til en fantastisk fin opplevelse. Vi fikk samlet inn 37.877 kr til TV-aksjonen/Care. Pengene er sendt inn, og vi markerer innsamlingen med hele skolen på FN-dagen, 24.oktober.