Informasjon om endrede veiledere for smittevern for barnehager og skoler, og kontrollert gjenåpning av skolene våre

Klikk for stort bilde  

7. mai uttrykte statsministeren at om vi fortsetter å holde fysisk avstand til hverandre, vaske hender og holde oss hjemme ved sykdom, kan samfunnet langsomt gjenåpnes mer og mer. Samtidig var statsministeren tydelig på at vi vil måtte leve med smitten og viruset i ett til to år.

Barnehager og skoler har ventet på den dagen da vi kan nærme oss normal drift og ikke minst la ALLE barn og unge få muligheten til å tilhøre det felleskapet som barnehager og skoler er. Særlig glade er vi for å kunne utvide åpningstiden i barnehage og gi avgangselevene på 7. og 10.trinn en verdig avslutning på barne- og ungdomsskolen.

For å kunne utvide og gjenåpne mer, har barnehager og skoler fått fornyede smittevernregler. De nye veilederne sier at vi kan ha flere barn sammen i barnehagene og også la 5.-7.-trinn og ungdomstrinnet komme tilbake til skolen.

De aller viktigste endringene i de reviderte veilederne er at barnehagene kan ha flere barn i en kohort og at skolene kan gjenåpnes fullstendig om strenge smitteverntiltak ivaretas.

Utgangspunktet for størrelsen på gruppene er basert på pedagognormer i barnehage og skole, men det åpnes for at kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold eller forutsetninger, og den vanlige størrelsen på gruppa eller klassen.

To kohorter kan samarbeide om praktisk gjennomføring av dagen for at barn kan få leke sammen, for at det skal være mange nok voksne og for at ansatte skal kunne ta pause. Samarbeid bør fortrinnsvis foregå utendørs. Det er lettere å holde avstand ved utendørs aktiviteter, og viruset blir inaktivert av sollys.

Færder kommune viderefører tiltak som;  

Hygiene;

 • Høy bevissthet på hygiene hos både voksne og barn. Opplæring i de grunnleggende hygienetiltakene vektlegges, både for barn og voksne.
 • Gode renholdsrutiner for lokaler, leker og opplæringsmateriell, rutiner for hyppig håndvask og hoste og gjennomføring av måltider.

 

Tidlig isolering av syke og skjerming av særlig risikoutsatte

 • Barn, unge og ansatte som er særlig risikoutsatt for Covid-19, eller som bor sammen med noen som er det, skal fortsette å være hjemme
 • Tydelig informasjon om hvem som ikke kan komme i barnehage eller skole fordi de har høy risiko for selv å bli syke eller fordi de kan smitte andre  
 • Rutiner for å identifisere og sende hjem personer som viser tegn til sykdom. Her utvises skjønn dersom barn, unge eller ansatte har kroniske lidelser som for eksempel allergi.
 • Rask testing av ansatte i barnehage og skole. Ved mistanke om Covid 19 skal alle henvende seg til fastlege for å bli testet. Retningslinjene sier at man i hovedregel skal se an 2 døgn før eventuell testing utføres. Dersom symptomene går tilbake innen 2 døgn, skal man være hjemme en dag etter symptomfrihet før man kan gå tilbake til barnehagen eller på skolen. I disse tilfellene gjøres det ikke smittesporing eller informasjon til nærkontakter. Hvis et barn  eller en ansatt derimot oppfyller kriteriene for testing og tester positivt, vil alle nærkontakter raskt bli kontaktet og satt i karantene.

Kontaktreduserende tiltak

 • Organisere gruppene slik at det er det antall barn i gruppene eller klassene som veilederen anbefaler.
 • Samarbeid mellom kohorter, slik det anbefales i veiledere
 • Benytte inne- og utearealer slik at barn og unge i størst mulig grad vil være spredt på flere steder
 • Barnehager, skoler og skolefritidsordninger vurderer selv å organisere dagen slik at smittevernrutiner og bemanning blir så god som mulig
 • Holde fysisk avstand, helst to meter, minimum en meter. Vi kan fortsatt ikke klemme hverandre Det er selvsagt vanskelig, særlig for små barn å holde fysisk avstand, derfor vil vi legge vekt på å holde barnegruppene stabile og ha de samme voksne rundt de samme barnegruppene.
 • Legge til rette for mye lek og læring utendørs fordi det gjør det lettere å holde avstand til hverandre og fordi viruset drives dårligere i sollys.

 

En trygg og god mottakelse av barn og unge som har vært hjemme lenge, vil fortsatt ha stort fokus. Det er viktig for Færder kommune å gi barn og unge gode leke- og læringsbetingelser og nødvendig opplæring i smittevern

 

Ansatte i barnehager og skoler gjennomfører opplæring i hygiene og smittevernsrutiner. Det samarbeides tett med helsesykepleiere og kommuneoverlege Elin Jacobsen.

Informasjon til elever med rett til skoleskyss;

I veileder for smittevern i skolen fremgår det at bruk av offentlig transport til og fra skole skal begrenses så mye som mulig. Færder kommune oppfordrer derfor til å gå, sykle eller frakte i bil som alternativ til offentlig skoleskyss, der dette er mulig. Også bruk av rutebuss bør begrenses.

 

Er det spørsmål om skyss, ta kontakt med AMS på telefon 409 11 500.

 

Barnehagene utvider oppholdstiden og endrer gruppestørrelsen fra tirsdag 12.mai eller senest onsdag 13.mai. Åpningstiden vil inntil videre være kl 0730-1600.

 

Vi oppfordrer fortsatt til å ha så korte dager som mulig i barnehage og skolefritidsordning for å kunne ivareta smittevern og ha så god bemanning som mulig.

 

Skolene åpnes for 5.-7.trinn og for ungdomstrinnet så fort skolene klarer å rigge seg praktisk og da som følger;  

Lindhøy barneskole   

Onsdag, men se egen plan

Brattås barneskole

Tirsdag

Vestskogen barneskole

Tirsdag

Oserød barneskole 

Mandag

Teie barneskole 

Tirsdag

Torød barneskole

Mandag

Føynland barneskole

Mandag

Herstad barneskole

Tirsdag

Teigar ungdomsskole

Mandag for 8. og 10. trinn.  9. har fagdag hjemme digitalt (allerede planlagt) og kommer til skolen først tirsdag

Tjøme ungdomsskole

Tirsdag

Borgheim ungdomsskole

Tirsdag

 

Skolesvømming vurderes gjenopptatt fra 1.juni

 

For nærmere informasjon om detaljer for din barnehage eller skole, se hjemmesiden eller epost.

Ta kontakt med barnehagen eller skolen barnet ditt går på dersom du/dere har spørsmål eller føler utrygghet. Færder kommunes hjelpetjenester kan også kontaktes. Viktige telefonnummer finner du fortsatt i denne artikkelen:

https://www.faerder.kommune.no/aktuelle-saker/a-skape-normalitet-i-det-unormale-for-barna-vare.35805.aspx

Igjen forbereder Færder kommunesansatte seg godt på endringer i driften. Jeg er stolt og takknemlig over den jobben ansatte i barnehage og skole sammen med dere foreldre gjør, for at barn og unge i Færder skal få den aller beste oppvekst, også i Koronatid.

Vennlig hilsen,

Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune.