Elever skal ha det så bra som mulig under Corona-pandemien

For barn og unge er skolen et trygt holdepunkt i livet. Nå kan de ikke holde ved like den daglige rutinen med å gå på skolen for å lære og treffe andre mennesker. For alle barn og unge, og spesielt for barn og unge som trenger ekstra oppmerksomhet, er det behov for å sikre trygghet både i hverdagen og i hjemmelæringen. I Færder kommune etterstreber skolene følgende for oppfølging av barn og unge;

Tiltak rettet mot alle elever  

  • Det etterstrebes at lærere eller assistenter har daglig kontakt med alle elever via for eksempel teamsmøter og oppgavebesvarelser. Minst en gang pr uke vil det være direkte kontakt med alle elever (en til en). Vi ønsker å strekke oss langt for at alle elever skal få gode, åpne spørsmål som kan gi oss innsikt i hvordan de har det.
  • Skolen sikrer at vi har jevnlig kontakt med alle elever. På direkte henvendelser til lærer,  vil dere som regel få svar raskt innenfor vanlig arbeidstid. Mange lærere har tilsyn med egne barn og tar vare på familie i tillegg til å arbeide hjemmefra. Vi ber derfor om forståelse for at lærere av og til ikke kan svare like raskt hele døgnet.  
  • Elevene skal så langt det er mulig ha et pedagogisk opplegg som er tilpasset – helst via åpne oppgaver som kan løses på ulike nivå, men også særskilt tilpassede opplegg for de barna som trenger det. Oppgavene skal ha en didaktisk bredde (variasjon i metode) og i innhold (i forhold til det sosiale, fysiske, grunnleggende ferdigheter, «fag» mm.).
  • Personalet vil tilstrebe å ha tett kontakt slik at elevenes undervisning henger godt sammen (for eksempel kontaktlærer, fagarbeider og lærer med ansvar for spesialundervisning).

Tiltak rettet mot elever som trenger ekstra oppfølging: 

  • Elevene får et særskilt tilrettelagt opplegg, men følger resten av gruppa når det er mulig.
  • For hver enkelt elev vurderes om det skal være daglig direkte kontakt mellom elev, lærer og eventuelt også foresatte (Teamsmøte, telefon), men det kan også vurderes at 2-4 kontaktpunkter er tilstrekkelig.
  • Skolen vurderer fortløpende om det er behov for samarbeid med hjelpetjenestene (PPT, forebyggende helse, RMU og barnevern). 
  • Skolen tilstreber minimum en samtale med de foresatte hver uke. Skolen vurderer om det er behov for enda tettere kontakt.

 

Tiltak for å fange opp

Skolen vil være ekstra oppmerksom på de barna som vi normalt sett ikke tenker er sårbare barn, men som kan bli det i den situasjonen vi er i nå.

Vi vil strekke oss lang for å tilrettelegge en best mulig «hverdag» for elevene våre

 

Vennlig hilsen

Hilde Schjerven, Virksomhetsdirektør oppvekst                                              Kjell Jensen, virksomhetsleder skole