Vi ønsker innspill til kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Klikk for stort bilde Færder kommune gjennomfører for tiden en kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i den søndre delen av kommunen. Den nordre delen er kartlagt tidligere. For å kvalitetssikre arbeidet ber vi nå om innspill og kommentarer.

Resultatet vil være et verdifullt kunnskapsgrunnlag for planer og enkeltsaker som berører friluftslivsinteresser. Det vil også bli benyttet i den pågående revideringen av grønnstrukturanalysen for Færder. Etter kvalitetssikring og justering/oppretting, vil informasjonen bli presentert på den nettbaserte karttjenesten Naturbase. Arbeidet foregår etter en metode utarbeidet av Miljødirektoratet 

Om kartleggingen 

Dette er en rent faglig kartlegging av områdenes bruk og verdi for friluftslivet. Det er ikke en plan, båndlegging, detaljert fastsetting av grensen mellom utmark/innmark eller andre former for interesseavveining mellom friluftsliv og andre interesser. Slike avveininger må gjøres i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling og andre prosesser. 

Konsulentfirmaet Norconsult har utarbeidet et første utkast.Vi valgte å starte på denne måten for å ha et mest mulig konkret grunnlag for videre medvirkning. For å kvalitetssikre arbeidet ber vi nå om innspill og kommentarer.

Vi ønsker innspill på alle forhold ved kartleggingen, spesielt

  • Er områdene riktig avgrenset?
  • Har områdene fått riktig verdi?
  • Er det områder som mangler i kartet?

Vi tar også gjerne i mot innspill til områdebeskrivelsene.

Hvis det er forslag til endringer i verdsettingen, ber vi om at det oppgis og begrunnes hvilke kriterier man mener skal ha en annen poengsetting enn foreslått. 

Vi har vurdert sjøområdene rundt hele Færder, inkludert skjærgårdsdelen av Færder nasjonalpark, som svært viktige friluftsområder (A-områder). For å bedre leseligheten av kartet har vi valgt ikke å fargelegge dette arealet. Øyene i Færder nasjonalpark er ikke vurdert i detalj – også her har vi foreløpig gitt hele nasjonalparken A-verdi. Se nærmere omtale i vedlagte notat. 

Nummereringen i egenskapstabellen starter på 572. Årsaken er at de tidligere numrene er benyttet for den nordre delen av kommunen.

Grunnlag for innspill og kommentarer

Friluftskart - områdetyper (PDF, 6 MB) 
Egenskapstabell for kartlagte friluftsområder (XLSX, 27 kB) 
Nærmere gjennomgang av kartleggingsmetoden (PDF, 28 kB)

 

Innspill sendes til Norconsult v/Elin Riise

elin.riise@norconsult.com eller Elin Riise, Norconsult AS, Pb. 626, 1303 Sandvika
 

Frist: 11.2.2019

 

Kontaktpersoner

Elin Riise, Norconsult
Tlf: 452 08708 
E-post: elin.riise@norconsult.com 

Ronny Meyer, Færder kommune
Tlf: 950 93642
E-post: ronny.meyer@faerder.kommune.no 

Fant du det du lette etter?