Vår og sommer – bygging av mindre tiltak – unntatt søknadsplikt

Klikk for stort bilde

Visste du at du kan bygge en rekke mindre tiltak uten å søke kommunen? Byggesaksforskriften § 4-1 og plan- og bygningsloven § 20-5 lister opp flere tiltak du ikke behøver søke kommunen om.

Men husk at i strandsonen (100-metersbeltet) kan også tiltak som er unntatt søknadsplikt likevel være avhengig av dispensasjon. Det samme gjelder LNF-områder og der kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan har særskilte bestemmelser.

 

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen for å avklare om du trenger å søke, dersom du er i tvil.

Her finner du informasjon om byggesak og byggesøknad. Se også de mest stilte spørsmålene.

Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan og kommunale vedtekter.

Viktig å passe på

  • Unntaket gjelder ikke dersom kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan har særskilte bestemmelser. F.eks. må du søke om tiltak i bygge- og anleggsforbudssonene langs vann og vassdrag. Tilsvarende gjelder for strandsonen
  • Tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, vedtekt, forskrift eller arealplan er aldri fritatt
  • Tiltaket må ikke føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller for naboer
  • For utendørs tiltak må man holde seg fire meter fra nabogrense og innenfor byggegrense langs vei
  • En vanlig feil er å overse tomtens tillatte grad av utnyttelse. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan det ikke oppføres nye bygg
  • Ved terrengarbeider må man undersøke om det ligger ledninger i grunnen. Disse skal ikke gis endret overdekning uten at ledningseier har gitt samtykke. Husk også å sjekke om terrengendringen er søknadspliktig, se byggesaksforskriften § 4-1 bokstav c nr 6
  • Ved borettslag/ sameie må det foreligger tillatelse internt fra borettslaget/ sameiet
  • Etter at tiltaket er bygd må det sendes inn en melding til kommunen. Skjema for dette finner du her.

Tiltak som kan unntas

Byggesaksforskriften § 4-1 og plan- og bygningsloven § 20-5 lister opp en del tiltak du ikke behøver søke kommunen om. Disse kan du lese på Lovdata sine nettside.

Etter konkret vurdering

Kommunen har anledning til å unnta byggetiltak fra søknadsplikt etter en konkret vurdering. For å kunne vurdere om et tiltak er søknadspliktig, evt. om det kan unntas fra søknadsplikt så trenger vi en beskrivelse av tiltaket, samt skisse/kartutsnitt. Forespørsel om søknadsplikt kan sendes til postmottak@faerder.kommune.no.

Oppført tiltak i strid med lov eller plan

Bygger du ulovlig, kan kommunen forlange at tiltaket rettes eller fjernes. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du skulle være i tvil om ditt tiltak er søknadspliktig.

Fant du det du lette etter?